قرار اعدادی شماره ۵۵ (۲۷ دی ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۵۵-۱۲۹-۳ آی.تی.ال
شماره سند ۴۲۴
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 28/10/1985
خواهان سدکو، اینکورپوریتد، اصالتاً و به نمایندگی از سدکو اینترنشنال اس. آ. و شرکت حفاری سد ایران
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، پرویز انصاری معین، چارلز ان. براوئر
C129 Doc 424 FA of 415
Case No: ۱۲۹