قرار اعدادی شماره ۵۴ (۱۷ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۳۴
شماره رای ۵۴-۱۳۴-۱
شماره سند ۱۶۳
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 09/10/1985
خواهان هایت اینترنشنال، کورپوریشن،هایت منیجمنت اینکورپوریتد، اینترنشنال پراجکت سیستمز، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک ملت (سابقاْ معروف به بانک عمران)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، سازمان ایرانگردی و جهانگردی
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C134 Doc 163 FA
Case No: ۱۳۴