قرار اعدادی شماره ۵۳ (۱۶ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۵۸
شماره رای ۵۳-۴۵۸-۳
شماره سند ۷۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 07/08/1985
خواهان برتن ماکس و هری اومن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C458 Doc 71
Case No: ۴۵۸