قرار اعدادی شماره ۴۵ (۱۹ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۲۰
شماره رای آی تی ال ۲-۱۲۰-۴۵
شماره سند ۲۱۳
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 08/02/1985
خواهان چاس.تی. مین اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن،حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ
C120 Doc 213 fr
Case No: ۱۲۰