قرار اعدادی شماره ۴۳ (۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۷۶
شماره رای ۴۳-۴۷۶-۲ آی. تی. ال
شماره سند ۷۳
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 29/06/1984
خواهان آیتل اینترنشنال کوروپوریشن
خوانده سازمان تامین اجتماعی ایران، جمهوری اسلامی ایران و بانک ایران و خاورمیانه
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی
C476 Doc 73 FA
Case No: ۴۷۶