قرار اعدادی شماره ۴۲ (۲۳ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده 120
شماره رای 42-120-2
شماره سند 173
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 13/06/1984
خواهان جاس.تی. مین اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C120 Doc 173 fr
Case No: 120