قرار اعدادی شماره ۳۷ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۱
شماره رای دیوان عمومی- ۳۷-۱۱۱- آی تی ال
شماره سند ۱۲۶
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 13/04/1984
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینکورپوریتد (آی اس اس)
خوانده شرکت ملی صنایع مس ایران (نیسیکو)
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن، نیلس منگارد، ویلم ریپهاخن، محمود م. کاشانی،شفیع شفیعی، هوارد ام. هولتزمن، جورج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، محسن آقاحسینی
C111 Doc 126 FA
Case No: ۱۱۱