قرار اعدادی شماره ۳۶ (۱۷ فروردین ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۱۰
شماره رای ۳۶-۴۱۰-۳-ال تی آی
شماره سند ۶۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 06/04/1984
خواهان ارونیوترانیک اورسیز سرویز اند اینکورپوریتد، و هنگلز اند مک کوی اینکورپوریتد
خوانده شرکت مخابرات ایران، بانک مرکزی ایران، و دولت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C410 Doc 61
Case No: ۴۱۰