قرار اعدادی شماره ۳۵ (۲۶ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۲۰
شماره رای ۳۵-۱۲۰-۲ ال.تی. آی
شماره سند ۱۵۲
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 16/03/1984
خواهان چس.تی. مین اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C120 Doc 152 fr
Case No: ۱۲۰