قرار اعدادی شماره ۳۲ (۲۵ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۴
شماره رای ۳۲-۲۴-۱ ال.تی.آی
شماره سند ۱۵۶
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 14/02/1984
خواهان استارت هاوزینگ کورپوریشن، استارت سیستمز اینکورپوریتد، استارت هاوزینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک عمران بانک ملت
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C24 Doc 156 FA
Case No: ۲۴