قرار اعدادی شماره ۲۴ (۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۹
شماره رای آی. تی. ال. ۲-۴۹-۲۴
شماره سند ۹۰
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 27/07/1983
خواهان گولد مارکتینگ اینکورپوریتد، جانشین هوفمن اکسپورت کورپوریشن
خوانده وزارت دفاع ملی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C49 Doc 90 FA
Case No: ۴۹