قرار اعدادی شماره ۱۸ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۳
شماره رای آی.تی.ال ۲-۱۱۳-۱۸
شماره سند ۶۴
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 13/05/1983
خواهان اوئنز کورنینگ فایبر گلاس کورپوریشن
خوانده دولت ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان گسترش مالکیت واحدهای صنعتی، شرکت پشم شیشه ایران، شرکت سی‌مان پاک با مسئولیت محدود و کمیته انقلاب
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C113 Doc 64 FA
Case No: ۱۱۳