قرار اعدادی شماره ۱۴ (۴ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۹۷
شماره رای ۱۴-۹۷-۳ ال تی آی
شماره سند ۱۳۴
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 23/02/1983
خواهان ریچارد دی. هارزا، جان آ اسکوییل و جورج ای پاپیخ، امنا
خوانده دولت جمهوری اسلامی، ایران سازمان آب و برق خوزستان، شرکت سی‌من پاک، شرکت خدمات اس.جی.
شعبه سه
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C97 doc 134 FA
Case No: ۹۷