قرار اعدادی شماره ۷۱ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۴
شماره رای ۳-۴۴-۷۱ آی.تی.ال
شماره سند ۱۱۲
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 24/06/1989
خواهان شاهین شاین ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C44 Doc 112 FA
Case No: ۴۴