قرار اعدادی شماره ۴۱ (۱۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۸
شماره رای ۴۱-۴۸-۳ آی.تی. ال.
شماره سند ۱۶۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 31/05/1984
خواهان امریکن بل اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C48 Doc 161 FA
Case No: ۴۸