قرار موقت شماره ۶۴ (۲۴ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۹۸
شماره رای آی. تی. ال ۱-۴۹۸-۶۴
شماره سند ۱۱۸
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 14/01/1987
خواهان پل دونن دو روزیر، پاناکاویار اس.آ.
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C498 Doc 118 FA
Case No: ۴۹۸