حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۱۶ (۲۳ شهریور ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۹۵۴
شماره رای ۲-۹۵۴-۳۱۶
شماره سند ۱۵۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/09/1987
خواهان ا ام اف اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C954 Doc 154
Case No: ۹۵۴