حکم نهایی شماره ۲ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۷۳
شماره رای ۲-۳۷۳-۲
شماره سند ۱۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/05/1982
خواهان آئروماریتیم اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، شرکت خدمات پشتیبانی و نوسازی هلی کوپتر ایران
شعبه دو
داوران جرج آلدریچ، پی یر بله، شفیع شفیعی
C373 Doc 11 FA
Case No: ۳۷۳