رای بر مبنای سازش نامه شماره ۲۸ (۱۸ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۰۷
شماره رای ۲۸-۳۰۷-۳
شماره سند ۴۹
توضیح رای بر مبنای سازش نامه
تاریخ ثبت 09/03/1983
خواهان گالف پورتس کریتینگ کامپنی
خوانده وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، جهانگیر ثانی
C307 Doc 49
Case No: ۳۰۷