دومین بیانیه تکمیلی شماره ۴۲۵ (۹ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۴۰۳
توضیح دومین بیانیه تکمیلی سیدخلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 30/11/1989
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C39 Doc 403 FA
Case No: ۳۹