دلایل عدم وجود امضا شماره ۵۹ (۱۸ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۲۰
شماره رای ۵۹-۲۲۰-۲
شماره سند ۷۰
توضیح دلایل عدم وجود امضا آقای شفیع شفیعی
تاریخ ثبت 09/08/1983
خواهان اینترند اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، جمهوری اسلامی ایران، دولت موقت انقلابی ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C220 Doc 70
Case No: ۲۲۰