دلایل عدم وجود امضا شماره ۴۶ (۴ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۷
شماره رای ۴۶-۵۷-۲
شماره سند 72
توضیح دلایل عدم وجود امضا
تاریخ ثبت 27/05/1983
خواهان کیمبرلی کلاک کورپویشن
خوانده بانک مرکزی ایران، صنایع کاغذسازی نوظهور، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C57 Doc 72 FA
Case No: ۵۷