دلایل برای عدم وجود امضا شماره ۶۱ (۱۸ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۸
شماره رای ۶۱-۱۸۸-۲
شماره سند ۱۱۲
توضیح دلایل برای عدم وجود امضا آقای شفیع شفیعی
تاریخ ثبت 09/08/1983
خواهان گروئن اسوشییتس اینکورپوریتد
خوانده شرکت خانه سازی ایران، وزارت بهداری و بهزیستی، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C188 Doc 112 FA
Case No: ۱۸۸