دلایل برای عدم امضا شماره ۲۱ (۱۸ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۳۲
شماره رای ۲۱-۱۳۲-۳
شماره سند ۷۹
توضیح دلایل قاضی جهانگیر ثانی برای عدم امضا تصمیم متخذه توسط آقایان منگارد و ماسک در پرونده شماره ۱۳۲
تاریخ ثبت 07/04/1983
خواهان رکسنورد اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت چکش و کارخانجات تولیدی و صنعنی سیپورکس، با مسئولیت محدود
شعبه سه
داوران مصطفی جهانگیر ثانی
C132 Doc 79 FA
Case No: ۱۳۲