دلایل برای عدم امضای تصمیم شماره ۲۰ (۱۴ بهمن ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۷
شماره رای ۲۰-۱۷-۳
شماره سند ۷۱
توضیح دلایل آقای قاضی جهانگیر ثانی برای عدم امضای تصمیم متخذه توسط آقایان منگارد و ماسک در پرونده شماره ۱۷
تاریخ ثبت 03/02/1983
خواهان ریگو واگنر ایکویپمنت کامپانی
خوانده استارلاین ایران کامپانی
شعبه سه
داوران م. جهانگیر ثانی
C17 doc 71 FA
Case No: ۱۷