حکم نهایی ۱۳۱ (۱۲ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۶۷
شماره رای ۱۳۱-۲۶۷-۱
شماره سند ۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/07/1984
خواهان ام اند ام پروداکشنز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C267 Doc 40 FA
Case No: ۲۶۷