حکم نهایی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۲۱ (۲ مهر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۰۸
شماره رای ۵۲۱-۳۰۸-۲
شماره سند ۴۸۰
توضیح حکم نهایی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/09/1991
خواهان کمباسچن انجینیرینگ، اینک.، وتکو اینک.
خوانده شرکت ملی فولاد ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C308 Doc 480
Case No: ۳۰۸