حکم نهایی شماره ۵۸۴ (۹ مهر ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۸۳۹/۸۴۰
شماره رای ۵۸۴-۸۳۹/۸۴۰-۳
شماره سند ۱۴۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/10/1997
خواهان عوزیل اریه، الیاهو اریه
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
C840 Doc 142
Case No: ۸۳۹/۸۴۰