حکم نهایی شماره ۹۹ (۶ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۴۵
شماره رای ۹۹-۲۴۵-۲
شماره سند ۷۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت
خواهان سی. ام. آی. اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده وزارت راه و ترابری، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C245 Doc 71
Case No: ۲۴۵