حکم نهایی شماره ۹۷ (۱۳ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۴
شماره رای ۹۷-۵۴-۳
شماره سند ۲۰۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/02/1984
خواهان دیمز اند مور
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت ملی صنایع فولاد، مرکز پزشکی ایران، شرکت ملی گاز ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C54 Doc 203 FA
Case No: ۵۴