حکم نهایی شماره ۹۳ (۲۰ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲
شماره رای ۹۳-۲-۳
شماره سند ۷۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/01/1984
خواهان آمریکن اینترنشنال گروپ اینکورپوریتد و آمریکن لایف اینشورنس کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C2 Doc 76
Case No: ۲