حکم نهایی شماره ۸۹ (۱۶ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۸۴
شماره رای ۸۹-۸۴-۳
شماره سند ۱۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/12/1983
خواهان آلتراسیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، اینفورمیشن سیستمز ایران (ایز ایران)
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C84 Doc 126
Case No: ۸۴