حکم نهایی شماره ۷ (۴ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۴
شماره رای ۷-۱۴-۳
شماره سند ۳۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/06/1982
خواهان وایت وستینگهاوس اینترنشنال کامپانی
خوانده بانک سپه-نمایندگی نیویورک
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C14 Doc 32 FA
Case No: ۱۴