حکم نهایی شماره ۷۷ (۱۸ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۶
شماره رای ۷۷-۱۰۶-۲
شماره سند ۵۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/09/1983
خواهان درسر ایندا ستریز اینکورپوریتد ازجانب درسریوروپ (سهامی عام)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت)، گایدکامپانی
شعبه دو
داوران ویلم ریپاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C106 Doc 50 fr
Case No: ۱۰۶