حکم نهایی شماره ۷۴ (۱۰ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۶۲
شماره رای ۷۴-۶۲-۳
شماره سند ۸۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/12/1983
خواهان بلانت برادرز کورپوربشن
خوانده دولت ایران و شرکت گسترش مسکن
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک
C62 Doc 89 FA
Case No: ۶۲