حکم نهایی شماره ۷۳ (۱۱ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۶۷
شماره رای ۷۳-۶۷-۳
شماره سند ۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/09/1983
خواهان وودوارد-کلاید کانسالتنتس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C67 Doc 64 FA
Case No: ۶۷