حکم نهایی شماره ۷۱ (۱۱ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۴۶
شماره رای ۷۱-۳۴۶-۳
شماره سند ۱۵۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/09/1983
خواهان آلن کریگ
خوانده وزارت نیروی ایران، مهندسین مشاور مهاب (مهاب)، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت خدمات مهندسی ایران-زمین
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، جهانگیر ثانی
C346 DOC 156fa
Case No: ۳۴۶