حکم نهایی شماره ۷۰ (۱۱ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۵
شماره رای ۷۰-۱۸۵-۳
شماره سند ۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/09/1983
خواهان چس.تی. مین اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده شرکت مهندسی مشاور مهاب و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک
C185 Doc 59 FA
Case No: ۱۸۵