حکم نهایی شماره ۶۹ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۶۹
شماره رای ۶۹-۱۶۹-۳
شماره سند ۵۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/06/1989
خواهان استیون جوزف دانیال پور
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C169 Doc 54 FA
Case No: ۱۶۹