حکم نهایی شماره ۶۷ (۲۵ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۸
شماره رای ۶۷-۱۴۸-۱
شماره سند ۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/11/1983
خواهان رام اینترنشنال اینداستریز، اینکورپوریتد، یونیورسال الکترونیکس اینکورپوریتد، جنرال اوی‌ئیشن ساپلای اینکورپوریتد، گالکسی الکترونیکس کورپوریشن
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمان
C148 Doc 55 FA
Case No: ۱۴۸