حکم نهایی شماره ۶۱ (۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۸
شماره رای ۶۱-۱۸۸-۲
شماره سند ۱۰۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/07/1983
خواهان گروئن اسوشییتس اینکورپوریتد
خوانده شرکت خانه سازی ایران، وزارت بهداری و بهزیستی، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله،،‌جرج اچ. آلدریچ
C188 Doc 104 fr
Case No: ۱۸۸