حکم نهایی شماره ۶۰۰ (۸ اسفند ۱۳۸۱)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۶۰۰-۴۸۵-۱
شماره سند ۲۷۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/02/2003
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز ان.براوئر
C485 Doc 278 FA
Case No: ۴۸۵