حکم نهایی شماره ۵۹ (۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۲۰
شماره رای ۵۹-۲۲۰-۲
شماره سند ۶۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/07/1983
خواهان اینترند اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، جمهوری اسلامی ایران، دولت موقت انقلابی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله،،‌جرج اچ. آلدریچ
C220 Doc 62 fr
Case No: ۲۲۰