حکم نهایی شماره ۵۹۸ (۸ آذر ۱۳۷۹)

شماره پرونده ۸۱۵/۸۱۶/۸۱۷
شماره رای ۵۹۸-۸۱۵/۸۱۶/۸۱۷-۲
شماره سند ۳۴۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/11/2000
خواهان آرام ثابت، کریم ثابت، رجا ثابت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C815 Doc 343
Case No: ۸۱۵/۸۱۶/۸۱۷