حکم نهایی شماره ۵۹۵ (۲۵ آبان ۱۳۸۷)

شماره پرونده ۸۲۳
شماره رای ۵۹۵-۸۲۳-۳
شماره سند ۱۱۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/11/1999
خواهان بانک مرکزی ایران
خوانده بانک فدرال رزرو نیویورک
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C823 Doc 118
Case No: ۸۲۳