حکم نهایی شماره ۵۸۷ (۱۱ تیر ۱۳۷۷)

شماره پرونده ۹۵۳
شماره رای ۵۸۷-۹۵۳-۲
شماره سند ۱۷۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/07/1998
خواهان کامران حکیم
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C953 Doc 175
Case No: ۹۵۳