حکم نهایی شماره ۵۸۵ (۱۴ اسفند ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۴۵۷
شماره رای ۵۸۵-۴۵۷-۱
شماره سند ۱۴۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/03/1998
خواهان جرج. ئی دیویدسون (همایونجاه)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسدالله نوری، چارلز تی. دانکن
C457 Doc 143
Case No: ۴۵۷