حکم نهایی شماره ۵۸۳‌ (۱۴ مهر ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۲۶۶
شماره رای ۵۸۳-۲۶۶-۳
شماره سند ۱۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/10/1997
خواهان موسی اریه
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C266 Doc 140
Case No: ۲۶۶