حکم نهایی شماره ۵۸۲ (۳۰ خرداد ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۲۷۴
شماره رای ۵۸۲-۲۷۴-۲
شماره سند ۱۲۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 20/06/1997
خواهان بتی لورا منعمی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش-حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C274 Doc 120
Case No: ۲۷۴