حکم نهایی شماره ۵۸۱ (۱ خرداد ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۸۴۲/۸۴۳/۸۴۴
شماره رای ۵۸۱-۸۴۲/۸۴۳/۸۴۴-۱
شماره سند ۲۰۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/05/1997
خواهان ورا-جو میلر اریه، لورا اریه، ج.ام. اریه
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسدالله نوری، چارلز تی. دانکن
C844 Doc 205
Case No: ۸۴۲/۸۴۳/۸۴۴